Eksild Nielsen Advikatfirma
Eskild Nielsen (H)

Forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser gælder for alle Advokatfirmaets opdrag, med mindre andet er aftalt med klienten. Klik her for printvenlig pdf-version.

Opdraget

Advokatfirmaets opdrag omfatter juridisk rådgivning og afgrænses i samarbejde med klienten.

Som danske advokater rådgiver Advokatfirmaet alene om danske juridiske forhold. Såfremt opdraget involverer udenlandsk lovgivning, anbefaler Advokatfirmaet, at klienten engagerer lokale advokater. Advokatfirmaets involvering i sådanne dele af opdraget skal ikke anses for rådgivning om udenlandske retsforhold.

Advokatfirmaets rådgivning målrettes til den konkrete opgave og må derfor ikke anvendes til andet formål uden udtrykkelig forhåndsaccept. Advokatfirmaet er ansvarligt alene over for klienten for den rådgivning, der er ydet, medmindre andet er aftalt.

Efter afslutning af et opdrag har Advokatfirmaet ikke pligt til at rådgive om forhold relateret hertil. Hvis der f.eks. indtræder ændringer i faktiske omstændigheder eller lovgivning forhold, af betydning for opdraget, har Advokatfirmaets således ikke pligt til på eget initiativ at genoptage sagen og opdatere den ydede rådgivning.

Instrukser

Advokatfirmaet agerer på grundlag af klientens instrukser. En advokat er berettiget til at nægte at efterkomme en instruks, bl.a. under hensyn til lovgivning eller andre regler, f.eks. regler om "god advokatskik".

Interesse- eller loyalitetskonflikt

Forud for, at advokatfirmaet påtager sig et opdrag, undersøger Advokatfirmaet, om der foreligger interessekonflikter, som medfører, at Advokatfirmaet er afskåret fra at repræsentere klienten. Relevante forhold drøftes i givet fald med klienten, inden sagsbehandlingen påbegyndes.

Opdraget forhindrer ikke, at Advokatfirmaet - selvsagt med respekt af gældende regler om interessekonflikter - kan rådgive andre virksomheder inden for samme branche som klientens.

Identitetsoplysninger og hvidvaskning af penge

Advokatfirmaet er omfattet af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge.Såfremt din sag er omfattet af reglerne i Lov om forebyggelse mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), er jeg som din advokat forpligtet til at sende dig denne orientering samt indhente og opbevare ID-oplysninger om dig. Såfremt jeg måtte få mistanke om, at du er ved at hvidvaske penge eller finansiere terrorisme, er jeg forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) om aktiviteterne samt videregive dine ID-oplysninger til SØIK. Jeg må ikke orientere dig om, hvorvidt underretning har fundet sted.

Fortrolighed og intern viden

Advokatfirmaet er underlagt fortrolighedsforpligtelse i forhold til de oplysninger, som Advokatfirmaet modtager. Denne fortrolighedsforpligtelse gælder også efter opdragets afslutning. Fortrolighedsforpligtelsen gælder med respekt af regler, som pålægger Advokatfirmaet oplysningspligt.

Kommunikation

Advokatfirmaet indestår ikke for, at fortrolighed kan opretholdes ved ekstern kommunikation, herunder kommunikation via e-mail og telefax. Efter begæring fra klienten eller hvis påkrævet anvendes krypteringssystemer eller digital signatur.

Dækning af omkostninger

Advokatfirmaet er ikke forpligtet til at afholde udlæg og omkostninger på vegne af klienten og anmoder som udgangspunkt om forudbetaling eller særskilt refusion.

Afholdte omkostninger, herunder større kopieringsopgaver og rejse- omkostninger, debiteres klienten.

Honorar

Med mindre andet særskilt aftales, sker honorarberegning med udgangspunkt i den tid, der medgår ved sagens behandling under hensyntagen til sagens karakter og de involverede økonomiske værdier og interesser.

Afregning og betalingsbetingelser

Almindeligvis faktureres, når opgaven er afsluttet. Løbende rådgivning og længerevarende opdrag afregnes med passende intervaller, oftest hver tredje måned, med mindre andet er aftalt. Moms tillægges fakturaen i henhold til gældende regler.

Betalingsbetingelserne er 14 dage fra fakturadato, hvorefter der kan beregnes morarenter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Opsigelse af opdraget

Klienten såvel som Advokatfirmaet kan til enhver tid bringe opdraget til ophør. Advokatfirmaets opsigelse vil i givet fald ske med respekt af de Advokatetiske Regler, som bestemmer, at en advokat ikke må udtræde af en sag på en sådan måde og under sådanne omstændigheder, at klienten afskæres fra rettidigt og uden anden skadevirkning at søge anden juridisk bistand.

Såfremt et opdrag bringes til ophør før dets ordinære afslutning, vil Advokatfirmaet være berettiget til honorar og omkostningsgodtgørelse for tiden frem til, at opdraget bringes til ophør.

Ansvarsbegrænsning

Advokatfirmaet er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler for eventuelt tab, som rådgivningen måtte påføre klienten, med de nedenfor anførte begrænsninger:

Ovennævnte ansvarsbegrænsninger finder ikke anvendelse, såfremt disse er i strid med præceptiv lovgivning. 

Advokatetiske Regler og klager

Advokatfirmaet er underlagt de Advokatetiske Regler, som udstedes af Advokatsamfundet. Klienten kan indbringe klager over rådgivning og det beregnede salær for Advokatrådet/ Advokatnævnet. De Advokatetiske Regler kan findes på www.advokatsamfundet.dk.

Arkivering

Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opdragets afslutning. Sagsakterne opbevares på arkiv i mindst fem år fra opgavens afslutning, hvorefter de makuleres.

Markedsføring

Advokatfirmaet kan i sin markedsføring henvise til, at Advokatfirmaet har fungeret som advokat for klienten i relation til opdraget, når dette er afsluttet og offentligt kendt.

Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem en klient og Advokatfirmaet skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved den kompetente danske domstol.

 

 

København den 8. februar 2019