Eksild Nielsen Advikatfirma
Eskild Nielsen (H)

Klientoplysninger

Kravene til klientoplysninger (oplysninger til klienter) fremgår af De Advokatetiske Regler 3.3. om oplysningspligt.

Formalia

Advokatfirmaets advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er registreret i og medlem af Advokatsamfundet.
 

Eskil Nielsen Advokatfirma:

 

Forsikring

Advokatfirmaet har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker udøvelse af al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Advokatfirmaets ansvarsforsikring og garanti er tegnet i Codan Forsikring A/S, Gammel Kongevej 60, 1790 København V. Advokatfirmaet har policenummeret 900 616 1887.

Klientmidler

Midler, som betros advokatfirmaet, forvaltes efter Advokatsamfundets regler for klientkonti  (klientkontovedtægten). Klientmidlerne indsættes og forrentes på klientkonti hos vor bankforbindelse.

Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for klientmidler indsat på klientkonti hos firmaet bankforbindelse i tilfælde af, at det pågældende pengeinstitut måtte blive nødlidende. Klientmidler indsat på klientkonti er omfattet af de almindelige regler om indskydergaranti og er således som udgangspunkt omfattet af et dækningsmaksimum på EUR 100.000 for samtlige konti klienten har i det pågældende pengeinstitut. Advokatfirmaet anvender Danske Bank som bankforbindelse.

Hvidvask

Såfremt din sag er omfattet af reglerne i Lov om forebyggelse mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), er jeg som din advokat forpligtet til at sende dig denne orientering samt indhente og opbevare ID-oplysninger om dig. Såfremt jeg måtte få mistanke om, at du er ved at hvidvaske penge eller finansiere terrorisme, er jeg forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) om aktiviteterne samt videregive dine ID-oplysninger til SØIK. Jeg må ikke orientere dig om, hvorvidt underretning har fundet sted.

Forretningsbetingelser

Advokatfirmaets anvender som udgangspunkt standardiserede forretningsbetingelser. Klik her

Lovvalg og værneting

Eventuelle tvister om Advokatfirmaets rådgivning er undergivet dansk ret og danske domstoles enekompetence.

Offentlig og forsikringsdækket retshjælp

Når Advokatfirmaet påtager sig en opgave for en klient, undersøger Advokatfirmaet i hvilket omfang, der kan opnås offentlig eller forsikringsmæssig retshjælp ifølge gældende lov eller forsikring tegnet af klienten. Hvis salær skal udredes foreløbigt eller endeligt af det offentlige eller forsikringsselskab, vil klienten blive orienteret om principperne for fastsættelse af vederlaget m.v.

God advokatskik

Alle danske advokater er underlagt retsplejelovens regler om bl.a. god advokatskik, jf. Retsplejelovens § 126.

God advokatskik er en adfærdsnorm, som bl.a. rummer regler om:

De advokatetiske regler - Advokatrådet

Advokatrådet fører tilsyn med overholdelsen af god advokatskik og har udarbejdet de advokatetiske regler, som stiller strenge krav til advokaters professionelle standard og etik. Advokatnævnet påser overholdelsen af god advokatskik og kan pålægge sanktioner, hvis reglerne overtrædes. Man kan læse om Advokatrådet og de advokatetiske regler på Advokatsamfundets hjemmeside. På Advokatnævnets hjemmeside kan man læse mere om god advokatskik og klageadgang mv.

Når Advokatfirmaet samarbejder med andre, f.eks. revisorer og banker, om ydelse af bistand til klienter, sørger vi for, at også samarbejdspartnerne lever op til strenge krav om at forebygge interessekonflikter.

 

Salærfastsættelse

Med mindre andet særskilt aftales, sker honorarberegning med udgangspunkt i den tid, der medgår ved sagens behandling under hensyntagen til sagens karakter og de involverede økonomiske værdier og interesser. Klik her for at se forretningsbetingelserne.

 

 

 

København den 8. februar 2019