Eksild Nielsen Advikatfirma
Eskild Nielsen (H)

Klientoplysninger

 

Om advokatfirmaet

Eskil Nielsen Advokatfirma

Vi kan kontaktes på tlf. + 45 33 15 17 86 samt e-mailadressen en@enlaw.dk.

Advokatfirmaets advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er medlem af Advokatsamfundet.

Advokatfirmaets advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatfirmaet og / eller ved utilfredshed med en af Advokatfirmaets advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

Forsikring - garanti

Advokatfirmaet har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker udøvelse af al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Advokatfirmaets ansvarsforsikring og garanti er tegnet i Codan Forsikring A/S, Gammel Kongevej 60, 1790 København V. Advokatfirmaet har policenummeret 900 616 1887.

Klientmidler

Midler, som betros advokatfirmaet, forvaltes efter Advokatsamfundets regler for klientkonti (klientkontovedtægten). Advokatfirmaet har klientkonti i Danske Bank.

Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for klientmidler indsat på klientkonti hos firmaets bankforbindelse i tilfælde af, at det pågældende pengeinstitut måtte blive nødlidende. I tilfælde af bankens konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til EUR 100.000 (ca. kr. 750.000). Dækningsmaksimummet gælder advokatfirmaets samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til EUR 10 mio., indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Lovvalg og værneting

Advokatfirmaet anvender en aftaleklausul om lovvalg og/eller værneting, idet det i advokatfirmaets forretningsbetingelser foreskrives, at eventuelle tvister om Advokatfirmaets rådgivning er undergivet dansk ret og danske domstoles enekompetence.

Hvidvask

Såfremt din sag er omfattet af reglerne i Lov om forebyggelse mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), er jeg som din advokat forpligtet til at orientere dig herom samt indhente og opbevare ID-oplysninger om dig. Såfremt jeg måtte få mistanke om, at du er ved at hvidvaske penge eller finansiere terrorisme, er jeg forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) om aktiviteterne samt videregive dine ID-oplysninger til SØIK. Jeg må ikke orientere dig om, hvorvidt underretning har fundet sted.

 

 

København den 20. oktober 2020