Eksild Nielsen Advikatfirma
Eskild Nielsen (H)

PRIVATLIVSPOLITIK

PRIVATLIVSPOLITIK HOS ESKIL NIELSEN · ADVOKATFIRMA

ESKIL NIELSEN · ADVOKATFIRMA anvender og registrerer en række personoplysninger om dig, når din virksomhed etablerer et klientforhold hos os eller som led i vores udøvelse af advokathvervet. 

ESKIL NIELSEN · ADVOKATFIRMA er i de fleste situationer dataansvarlig. Det er f.eks. tilfældet i forhold til den behandling af personoplysninger, der indgår i vores daglige forretningsaktiviteter, sagsbehandling og advokatrådgivning for vores klienter. Det betyder, at vi normalt ikke skal indgå en databehandleraftale med vores klienter. 

Nedenfor kan du få flere informationer om, hvornår og hvordan vi indsamler og anvender dine personoplysninger:

Klientrelationer - ESKIL NIELSEN · ADVOKATFIRMAbehandler personoplysninger om dig som led i opbygning eller etablering af et klientforhold

Juridisk rådgivning - ESKIL NIELSEN · ADVOKATFIRMA behandler personoplysninger om dig som led i udøvelsen af advokathvervet

Dine rettigheder som registreret person

Som registreret person har du en række rettigheder, du kan gøre brug af ved at henvende dig til ESKIL NIELSEN · ADVOKATFIRMA. Du har således ret til at anmode om indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, og du har ret til at modtage en kopi heraf. Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, til at anmode om berigtigelse eller sletning af de af dine personoplysninger, som du mener er ukorrekte, forældede mv., og du kan anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses. Udøvelse af visse rettigheder som f.eks. sletning kræver dog, at konkrete betingelser i databeskyttelseslovgivningen er opfyldt.

Som registreret har du endvidere ret til dataportabilitet, hvis konkrete betingelser i databeskyttelseslovgivningen er opfyldt. Retten til dataportabilitet indebærer, at du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage de personoplysninger om dig selv, som er blevet indsendt til os, når behandlingen foretages automatisk, og behandlingshjemlen er baseret på samtykke eller kontrakt. Hvis det er teknisk muligt, har du også ret til at få transmitteret dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

Udøvelsen af dine rettigheder kan dog være begrænset i overensstem­melse med de gældende regler, herunder af hensyn til afgørende private interesser, hvis disse vurderes at overstige hensynet til dig.

I det omfang du har afgivet dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækningen af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Ved en tilbagetrækning vil behandlingen af dine personoplysninger ophøre, og dine personoplysninger vil blive slettet, medmindre der f.eks. på grund af dokumentationshensyn er sagligt grundlag for fortsat opbevaring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder her.

Undtagelser til ESKIL NIELSEN · ADVOKATFIRMAs oplysningspligt

Som registreret har du ret til at blive informeret om ESKIL NIELSEN · ADVOKATFIRMAs behandling af dine personoplysninger. Advokater er dog underlagt tavshedspligt efter retsplejelovens regler og de advokatetiske regler, hvorfor advokatfirmaet i visse tilfælde kan undlade at iagttage oplysningspligten over for dig, hvis personoplysningerne om dig eller behandlingen heraf skal forblive fortrolige.

ESKIL NIELSEN · ADVOKATFIRMA kan også undlade at iagttage oplysningspligten over for dig af hensyn til afgørende private interesser, herunder hensynet til dig, eller af hensyn til afgørende offentlige interesser, hvis disse vurderes at overstige hensynet til dine interesser i at modtage oplysningerne. Denne undtagelse vil være relevant, hvis oplysningspligten har negative konsekvenser for varetagelsen af vores klienters interesser f.eks. i forbindelse med retsforfølgning og håndhævelse af civilretlige krav eller strafbare handlinger, kontrol- eller tilsynsfunktioner og lignende situationer.

Herudover vil ESKIL NIELSEN · ADVOKATFIRMA kunne undlade at opfylde oplysnings­pligten over for dig, hvis du allerede er bekendt med oplysningerne, eller hvis det er umuligt eller vil kræve en uforholdsmæssig stor indsats - eller hindre opfyldelse af formålene med behandlingen - at give dig oplysningerne.

Behandlingssikkerhed hos ESKIL NIELSEN · ADVOKATFIRMA

Vi behandler altid dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning, herunder de påkrævede tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Vi har bl.a. etableret procedurer for at sikre, at kun udvalgte medarbejdere hos advokatfirmaet har adgang til dine personoplysninger, samt at dine personlysninger ikke opbevares i længere tid end nødvendigt. 

I det omfang den gældende databeskyttelseslovgivning tillader det, kan vi også bruge personoplysningerne til statistiske formål, så vi hele tiden bliver bedre til at servicere vores klienter.

Kontakt ESKIL NIELSEN · ADVOKATFIRMA

Hvis du har spørgsmål til om ESKIL NIELSEN · ADVOKATFIRMA om vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores ansvarlige for privatlivspolitikken: Eskil Nielsen

Kontakt Datatilsynet

Såfremt du er uenig eller utilfreds med den måde, hvorpå advokatfirmaet behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet, som er den myndighed i Danmark, der fører tilsyn med databeskyttelse.